Organizers

Quỳnh Trần, Coordinator
Thảo Phạm, Fundraiser
Bằng Nguyễn, Fundraiser
Chương Lê, Music Coordinator
Linh Nguyen, Bookkeeping
Đức Nguyễn, Music
Phuongduy Nguyễn, MC/Host
Hoàng Thùy, MC/Host
Vy Nguyễn, MC/Host
Lê Minh Thuận, Games
Steven Tang, Magic Show
Bảo Lê, Liaison
Lương Trần, Liaison
Vy Bùi, Liaison
Sondra Khammavong, Social Media
Thụy Phan, Web Design